UBND TỈNH QUẢNG NINH
BAN QUẢN LÝ CÁC KHU KINH TẾ

Quản lý văn bản

#
Số hiệu
Trích yếu
Loại văn bản
Ngày ban hành
Cơ quan ban hành
1 05 đang sửa mất mạng Nghị Quyết
2 03/2021/TT-BKHĐT QUY ĐỊNH MẪU VĂN BẢN, BÁO CÁO LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM, ĐẦU TƯ TỪ VIỆT NAM RA NƯỚC NGOÀI VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ Thông tư 26/03/2021 Bộ Kế hoạch và Đàu tư
3 Ủyquyền Về việc thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh Các loại văn bản khác 31/12/2020 Sở LĐTBXH Quảng Ninh
4 69/2020/QH14 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Luật 13/11/2020 QUỐC HỘI
5 61/2020/QH14 Luật Đầu tư ngày Luật 17/06/2020 Quốc hội
6 814/QĐ-BKHĐT CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỔ SUNG MỚI TRONG LĨNH VỰC ĐẦU TƯ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Quyết định 25/05/2020 Bộ Kế hoạch và Đầu tư
7 52/2020/NĐ-CP về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn Nghị định 27/04/2020 Chính phủ
8 632/QĐ-LĐTBXH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC VIỆC LÀM THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Quyết định 04/05/2019 BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
9 18/2018/TT-BLĐTBXH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC THÔNG TƯ LIÊN QUAN ĐẾN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Thông tư 30/10/2018 Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
10 148/2018/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 05/2015/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 01 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG Nghị định 24/10/2018 Chính phủ
11 140/2018/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CÁC NGHỊ ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ KINH DOANH VÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Nghị định 08/10/2018 Chính phủ
12 3003/QĐ-UBND về việc ủy quyền xem xét chấp thuận việc sử dụng lao động nước ngoài theo Nghị định số ngày 03/02/2016 của Chính phủ. Quyết định 07/08/2018 UBND tỉnh Quảng Ninh
13 102/QĐ-BTC VỀ CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TÀI CHÍNH Quyết định 24/01/2018 Bộ Tài chính
14 23/2017/TT-BLĐTBXH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM QUA MẠNG ĐIỆN TỬ Thông tư 15/08/2017 Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
15 1038/QĐ-KHĐT CÔNG BỐ CHUẨN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Quyết định 28/07/2017 Bộ Kế hoạch và Đầu tư
16 35/2017/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, THU TIỀN THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC TRONG KHU KINH TẾ, KHU CÔNG NGHỆ CAO Nghị định 03/04/2017 Chính phủ
17 40/2016/TT-BLĐTBXH HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 11/2016/NĐ-CP NGÀY 03 THÁNG 02 NĂM 2016 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM Thông tư 25/10/2016 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
18 143/2016/TT-BCT QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI NƯỚC NGOÀI, THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM Thông tư 26/09/2016 Bộ Tài chính
19 11/2016/TT-BCT QUY ĐỊNH BIỂU MẪU THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 07/2016/NĐ-CP NGÀY 25 THÁNG 01 NĂM 2016 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT THƯƠNG MẠI VỀ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, CHI NHÁNH CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM Thông tư 05/07/2016 Bộ Công Thương
20 07/2016/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT THƯƠNG MẠI VỀ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, CHI NHÁNH CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM Nghị định 25/01/2016 Chính phủ